Riktlinjer för vår verksamhet

Kvalitetssäkring

Context tillämpar ett internt system for kvalitetssäkring. Det innebär att en kvalitetssäkringskonsult (QA) knyts till varje uppdrag.

QA fungerar som en resurs för konsulten/konsulterna som svarar för uppdraget. Han/hon deltar i diskussioner om design, det vill säga den övergripande utformningen av insamlingen av data, liksom valet av metoder.

Om konsulten/konsulterna så önskar fungerar QA som rådgivare under utförandet av uppdraget. Slutligen läser och kommenterar QA utkastet till rapport innan det överlämnas till kunden.

Ickediskrimineringspolicy

Context arbetar aktivt med att motverka diskriminering. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter och behandlas lika oavsett ålder, kön, religiös övertygelse, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och könsöverskridande identitet. Detta gäller såväl i förhållande till medarbetare som vid rekrytering.

Vi följer självklart de lagar och principer som berör diskriminering, jämställdhet och jämlikhet. Vår policy innebär att alla medlemmar ska ha likvärdiga arbetsvillkor, att det interna arbetet samt uppdrag fördelas lika och efter neutrala principer, samt att alla ska ha samma möjligheter till utveckling.

Miljöpolicy

Den i särklass största negativa miljöpåverkan Context orsakar är kopplad till våra internationella flygresor. Det ligger i verksamhetens natur att dessa resor inte kan undvikas. Däremot strävar Context alltid efter att i möjligaste mån samordna uppdrag och planera resor för att inom de givna ramarna minimera flygandet och undvika onödiga resor.

För inrikes resor prioriterar Context tåg och annan kollektivtrafik. Möten och intervjuer genomförs per telefon eller virtuellt när detta är möjligt utan att det inverkar menligt på arbetets kvalitet. Mål: 0 procent flyg/bil vid inrikesresor.

Context strävar även efter att minska miljöpåverkan från sitt kontor. Bland de rutiner som skall följas märks:

  • Papper, glas, metall, elektronikavfall och förbrukade tonerkassetter ska källsorteras och lämnas för återvinning. Mål: 100 procent.
  • Kopieringspapper skall vara miljömärkt och tillverkat av returpapper. Dubbelsidiga utskrifter ska vara standard, och onödiga utskrifter undvikas. Mål: 100 procent.
  • Övrigt kontorsmaterial, inklusive rengöringsprodukter, skall i möjligaste mån vara miljömärkta. Mål: 100 procent.
  • Kaffe, mjölk, socker, andra gemensamt inköpta livsmedel, toalettpapper m m skall vara miljömärkta och om möjligt rättvisemärkta. Mål: 100 procent.
  • Vår el är Bra Miljöval. Elförbrukningen skall minimeras genom användning av lågenergilampor, samt genom att belysning släcks och utrustning stängs av när de inte behöver vara på.