Utvärderingar

Contexts medarbetare har lett eller medverkat i hundratals utvärderingar både på hemmaplan och i länder som Indien, Tanzania och Colombia. Vi har vana att planera och genomföra utvärderingar i komplexa miljöer och i samarbete med olika partners.

  • Vi gör effekt-, process- och målrelaterade utvärderingar och följeforskning/lärande utvärderingar.
  • Vi använder olika ansatser, som t.ex. deltagande utvärderingar och fallstudier.
  • Vi är väl förtrogna med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för att samla in och analysera data, exempelvis dokumentstudier, intervjuer, enkäter och observationer.

Context kan även hjälpa till att utveckla er utvärderingskapacitet:

  • Vi hjälper till i arbetet att ta fram resultatmatriser och metoder för uppföljning.
  • Vi gör baslinjestudier, situation sanalyser och utvecklar olika metodhjälpmedel.

Exempel på uppdrag:

  • Reportrar utan Gränser verkar för pressfrihet och ville utvärdera måluppfyllelsen för ett projekt i Colombia. Projektet skulle träna journalister i konfliktdrabbade områden och förbättra dokumentation av hot mot journalister. Vi kunde konstatera att de partnerorganisationer som fått stöd blivit stärkta och mera professionella i sitt säkerhetsarbete.
  • Efter en omorganisation av huvudkontoret i Sverige behövde en svensk biståndsorganisation hjälp med att kartlägga hur förändringen påverkat arbetet på regionkontoren i mottagarländerna. Vi undersökte vilka svårigheter som fanns kvar och hur omorganisationen skulle drivas vidare för att effektivisera arbetet.
  • En svensk organisation hade under flera år byggt upp och spridit ett webb-baserat skolmaterial. Detta användes dock inte så brett och frekvent som förväntat. Vi undersökte hur detta kunde förklaras och tog fram förslag inför beslut om fortsättningen.